Afşin doğalgaz abonelik

Afşin doğalgaz abonelik işlemleri için ARMADAŞ‘ın istediği belgeler.

Bireysel Abonelik için gerekli belgeler

 • Nüfus cüzdanının fotokopisi. (Yönetici veya vekilinin) (T.C Kimlik Numarası olmayanlar ayrıca kimlik numarası belgeleyeceklerdir.)
 • DASK Poliçesi
 • Tapunun fotokopisi.
 • Binada doğalgaza geçmek için %51 ‘lik apartman yönetim kurulu kararı (Noter Tasdikli)
 • Apartman yönetim kurulu kararı, sekiz ve sekizden fazla daireli binalarda noter onaylı karar defterindeki yönetim kurulu kararıdır. (Sekizden az daireli binalarda ise kat maliklerinin imzalı dilekçesidir.)
 • Yapı izin belgesi veya elektrik, su ve çevre temizlik hizmetlerinden yararlandığını gösterir belge veya bu belgelerden birinin fotokopisi.
 • Apartman kaşesi
 • Abonelik Bağlantı Bedeli ve Damga Vergisi ödenecektir.

Merkezi Abonelik Abonelik için gerekli belgeler

 • Nüfus cüzdanının fotokopisi. (Yönetici veya vekilinin) (T.C Kimlik Numarası olmayanlar ayrıca kimlik numarası belgeleyeceklerdir.)
 • Tapunun fotokopisi.
 • Binada doğalgaza geçmek için %51 ‘lik apartman yönetim kurulu kararı (Noter Tasdikli)
 • Apartman yönetim kurulu kararı, sekiz ve sekizden fazla daireli binalarda noter onaylı karar defterindeki yönetim kurulu kararıdır. (Sekizden az daireli binalarda ise kat maliklerinin imzalı dilekçesidir.)
 • Yapı izin belgesi veya elektrik, su ve çevre temizlik hizmetlerinden yararlandığını gösterir belge veya bu belgelerden birinin fotokopisi.
 • Apartman kaşesi
 • Abonelik Bağlantı Bedeli ve Damga Vergisi ödenecektir.

Ayrıca; Merkezi sistem abonelikleri apartman yönetimi adına yapılmakta olup, bu durumda ilgili apartmanın % 100 abone olma zorunluluğu vardır.

Apartman yönetiminin vekaletname verdiği (Noterden) üçüncü bir şahıs ile de abonelik işlemleri yapılabilmektedir.
Merkezi sistem aboneliğinde abone bağlantı bedellerini her dairenin yatırması gerekmektedir.

Abonelik Bağlantı İşlemi

Dilekçesi kabul edilen istek sahibinin istenilen belgelere ve de Abone grubu ve abone tipine göre bilgisayar kayıtlarına kaydı yapılır.Girilen bilgilere göre istek yerine ait ödenmesi gereken Abone bağlantı bedeli (sayaç bedeli dahil) otomatik olarak bilgisayar ortamında hesaplanarak belirlenir. Abone Bağlantı Bedeli tahsil edildiğinde yine bilgisayar otomatikman istek yerine ait Abone Referans No’ sunu verir. Bu numara bir nevi tesisat numarası olup, hiçbir zaman değişmez.
Abone Bağlantı Bedeli Tahsil edildikten sonra istek sahibi ile Abone Bağlantı Anlaşması yapılır. Bağlantı Anlaşması yine otomatik olarak bilgisayara kayıt edilerek 2 nüsha dökümü alınır. İşlemi yapan büro elemanı, Müşteriler Şefi ve abone, bağlantı anlaşmasını imzaladıktan sonra bir sureti aboneye verilir. Bağlantı anlaşmasını imzalayan İstek Sahibi artık abone diye anılır.
Abone Bağlantı Anlaşması (İlk Abonelik); genelde Mal Sahibi veya vekili tarafından yapılır.

Kullanım Sözleşmesi

Sertifikalı Tesisatçı Firma size projenizin ARMADAŞ’tan onay aldığını bildirdiğinde artık ARMADAŞ ile Doğalgaz Kullanım Sözleşmesi yapabilirsiniz.Unutmayın, sözleşmeyi doğalgazı kullanacak olan kişi yapmalıdır. (Ev sahibi kullanacak ise ev sahibi, kiracı kullanacak ise kiracı).Bina, merkezi sistem ile ısınıyor ise sözleşmeyi apartman yönetimi adına bina yöneticisi yapar.

SÖZLEŞME İÇİN GEREKEN EVRAKLAR

BİREYSEL KULLANIM İÇİN

 • Sözleşme yapan kişinin kimlik fotokopisi ve T.C. kimlik no.
 • Sözleşme yapacağı adrese ait ikametgah,
 • Sözleşmeyi yapan kişi kiracı ise kira kontratı fotokopisi,
 • Sözleşmenin üçüncü şahıslar tarafından yapılması durumunda vekaletname,
 • Güvence Bedeli (Sözleşme esnasında alınan ve sözleşmenin iptali halinde doğalgaz piyasası mevzuatları doğrultusunda güncellenen ve aboneye iade edilen tutar.)

MERKEZİ KULLANIM İÇİN

 • Apartman yöneticisi veya vekilinin kimlik fotokopisi, T.C. Kimlik no,
 • Apartman yönetimi karar defteri, apartman kaşesi istenir.
 • Güvence Bedeli.

TİCARİ KURULUŞLAR İÇİN

 • Sözleşme yapan kişinin kimlik fotokopisi ve T.C. kimlik no.
 • Mülk sahibi ise Tapu, kiracı ise kira kontratı fotokopisi,
 • Vergi levhası, Yetki belgesi,
 • Ticaret Sicil no
 • İmza sirküleri (Noter tasdikli)
 • Varsa şirket kaşe,
 • Güvence Bedeli.